МАМСТ

Стандартташтыруу боюнча документтер (МАМСТлар)
ISO/IEC JTC1/SC31 эл аралык стандарттары

Маалыматтарды алып жүрүүчүлөргө карата стандарттар

Стандарттын белгиси

Стандарттын аталышы

eng

кыргызча

ISO/IEC 15417:2000 Information technology – Automatic identification and data capture techniques – Bar code symbology specification – Code 128 Маалыматтык технология – Маалыматтарды автоматтык идентификациялоо жана топтоо технологиялары – Штрих коддун символикасынын өзгөчөлүктөрү – Code 128 (Код 128)
ISO/IEC 15420:2000 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Bar code symbology specification — EAN/UPC Маалыматтык технология – Маалыматтарды автоматтык идентификациялоо жана топтоо технологиялары – Штрих коддун символикасынын өзгөчөлүктөрү – EAN/UPC
ISO/IEC 15438:2001 Information Technology – AIDC Techniques – Bar code – symbology specification – PDF 417 Маалыматтык технология – Маалыматтарды автоматтык идентификациялоо жана топтоо технологиялары – Штрих коддун символикасынын өзгөчөлүктөрү – PDF 417
ISO/IEC 16022:2000 Information technology — International symbology specification — Data matrix Маалыматтык технология – Символиканын эл аралык өзгөчөлүгү – Data matrix (Дата матрикс же Маалыматтар матрицасы)
ISO/IEC 16023:2000 Information technology — International symbology specification – MaxiCode Маалыматтык технология – Символиканын эл аралык өзгөчөлүгү – MaxiCode (Максикод)
ISO/IEC 16388:1999 Information technology – Automatic identification and data capture techniques — Bar code symbology specifications – Code 39 Маалыматтык технология – Маалыматтарды автоматтык идентификациялоо жана топтоо технологиялары – Штрих коддун символикасынын өзгөчөлүктөрү – Code 39 (Код 39)
ISO/IEC 16390:1999 Information technology – Automatic identification and data capture techniques — Bar code symbology specifications – Interleaved 2 of 5 Маалыматтык технология – Маалыматтарды автоматтык идентификациялоо жана топтоо технологиялары – Штрих коддун символикасынын өзгөчөлүктөрү – Interleaved 2-of-5 (“5тин 2ө кезектешүүчү”)
ISO/IEC 18004:2000 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Bar code symbology — QR Code Маалыматтык технология – Маалыматтарды автоматтык идентификациялоо жана топтоо технологиялары – Штрих коддун символикасы – QR Code (КюаР-код)

Маалыматтарды автоматтык идентификациялоо жана топтоо каражаттары үчүн маалыматтардын түзүмдөрүнө жана форматтарына карата стандарттар

Стандарттын белгиси

Стандарттын аталышы

eng

кыргызча

ISO/IEC 15418:1999 Information technology – Automatic identification and data capture techniques – EAN.UCC Application Identifiers and Fact Data Identifiers and Maintenance Маалыматтык технология – Маалыматтарды автоматтык идентификациялоо жана топтоо технологиялары – EAN колдонуу идентификаторлору. UCC (ЕАН/ЮСиСи), FACT (ФАКТ) маалыматтарынын идентификаторлору жана аларды киргизүү)
ISO/IEC 15434:1999 Information technology – Automatic identification and data capture techniques – Transfer syntax for high capacity ADC media Маалыматтык технология – Маалыматтарды автоматтык идентификациялоо жана топтоо технологиялары – Чоң көлөмдөгү маалыматтарды автоматтын топтоо каражаттары (ADC) үчүн берүү синтаксиси
ISO/IEC 15459-1: 1999 Information technology – Unique identification of transport units – Part 1: General Маалыматтык технология – Транспорттолуучу бирдиктердин уникалдуу идентификациясы – 1-бөлүм  Жалпы жобо
ISO/IEC 15459-2: 1999 Information technology – Unique identification of transport units – Part 2: Registration procedures Маалыматтык технология – Транспорттолуучу бирдиктердин уникалдуу идентификациясы – 2-бөлүк Каттоо тартиби

 

Маалыматтарды автоматтык идентификациялоонун жана автоматтык топтоонун каражаттарына карата стандарттар

Стандарттын белгиси

Стандарттын аталышы

eng

кыргызча

ISO/IEC 15416:2000 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Bar code print quality test specification — Linear symbols Маалыматтык технология – Маалыматтарды автоматтык идентификациялоо жана топтоо технологиялары – Штрих коддордун басмасынын сапатынын өзгөчөлүктөрү – Сызыктуу символдор
ISO/IEC 15419:2001 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Bar code digital imaging and printing performance testing Маалыматтык технология – Маалыматтарды автоматтык идентификациялоо жана топтоо технологиялары – Штрих коддун санариптик берилишинин жана басмасынын параметрлерин сыноо
ISO/IEC 15421:2000 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Bar code master test specifications Маалыматтык технология – Маалыматтарды автоматтык идентификациялоо жана топтоо технологиялары – Штрих коддун мастердерин сыноолордун өзгөчөлүктөрү
ISO/IEC 15423-1: 2001 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Bar code scanner and decoder performance testing — Part 1: Linear symbols Маалыматтык технология – Маалыматтарды автоматтык идентификациялоо жана топтоо технологиялары – Штрих коддун сканерлеринин жана декодерлеринин мүнөздөмөлөрүн сыноо – 1-бөлүм – сызыктуу символдор үчүн
ISO/IEC 15424:2000 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Data Carrier Identifiers (including Symbology Identifiers) Маалыматтык технология – Маалыматтарды автоматтык идентификациялоо жана топтоо технологиялары – Маалыматтарды алып жүрүүчүлөрдүн идентификаторлору (анын ичинде символикалардын идентификаторлору)
ISO/IEC 15426-1: 2000 Information technology — Automatic identification and data capture techniques — Bar code verifier conformance specifications — Part 1: Linear symbols Маалыматтык технология – Маалыматтарды автоматтык идентификациялоо жана топтоо технологиялары – Штрих коддун верификаторунун шайкештигинин өзгөчөлүктөрү – 1-бөлүм: сызыктуу символдор үчүн

 

Кыргыз Республикасынын улуттук стандарттары

 • КМС 769 – 99 «Штрих түшүрүп коддоо. EAN штрих символдору. Түзүүгө карата талаптар»
 • КМС 768 -99 «Штрих түшүрүп коддоо. Негизги жоболор»
 • КМС 770 -99 «Штрих түшүрүп коддоо. Жеткирүү бирдиктерин коддоо эрежелери. Жалпы талаптар»
 • КМС EN 1572: 2000 «Штрих түшүрүп коддоо. Транспорт бирдиктери үчүн идентификациялык код»
 • КМС EN 798: 2000 «Штрих түшүрүп коддоо. «Codabar» символикасына карата талаптар»
 • КМС EN 1573: 2000 «Штрих түшүрүп коддоо. Универсалдык транспорттук этикетка»
 • КМС 896:2003 «Автоматтык идентификация. Штрих түшүрүп коддоо. Идентиифкация объекттерин маркалоо. EAN товардык номерлештирүү эл аралык тутумундагы продукцияга товардык номерлерди ыйгаруу, каттоо, түшүрүү, контролдоо, кайра кароо жана токтотуу тартиби» (01.01.2004-ж. киргизүү датасы менен).

 

Мамлекеттер аралык стандарттар

Улуттук стандарттар катары колдонуу үчүн Кыргыз Республикасында колдонууга киргизилген мамлекеттер аралык стандарттар:

 • МАМСТ 30721-2000 / МАМСТ Р 51294.3-99 “Автоматтык идентификациялоо. Штрих түшүрүп коддоо. Терминдер жана аныктамалар”
 • МАМСТ 30742-2001 (ИСО / МЭК 16388-99) “Автоматтык идентификациялоо. Штрих түшүрүп коддоо. Code 39 (Код 39) символикасынын өзгөчөлүктөрү”
 • МАМСТ 30743-2001 (ИСО / МЭК 15417-2000) “Автоматтык идентификациялоо. Штрих түшүрүп коддоо. Code 128 (Код 128) символикасынын өзгөчөлүктөрү”
 • МАМСТ ИСО / МЭК 15420-2001 “Автоматтык идентификациялоо. Штрих түшүрүп коддоо. EAN/UPC (ЕАН/ЮПиСи) символикасынын өзгөчөлүктөрү “
 • МАМСТ 30819-2002 (ИСО/МЭК 15459-1-99)/МАМСТ Р 51294.4-2000 (ИСО/МЭК 15459-1-99) “Автоматтык идентификациялоо. Эл аралык транспорттолуучу бирдиктердин уникалдуу идентификациясы. Жалпы жоболор”
 • МАМСТ 30820-2002 (ИСО/МЭК 15459-2-99)/МАМСТ Р 51294.5-2000 (ИСО/МЭК 15459-2-99) “Автоматтык идентификациялоо. Эл аралык транспорттолуучу бирдиктердин уникалдуу идентификациясы. Каттоо тартиби”
 • МАМСТ 30832-2002 (ИСО/МЭК 15416-2000)/МАМСТ Р 51294.7-2001 (ИСО/МЭК 15416-2000) “Автоматтык идентификациялоо. Штрих түшүрүп коддоо. Штрих коддун сызыктуу символдору. Басманын сапаттарын сыноолорго карата талаптар “
 • МАМСТ 30833-2002 (ИСО/МЭК 15418-99)/МАМСТ Р 51294.8-2001 (ИСО/МЭК 15418-99) “Автоматтык идентификациялоо. EAN колдонуунун идентификаторлор.UCC (ЕАН/ЮСиСи) жана FACT (ФАКТ) маалыматтарынын идентификаторлору. Жалпы жоболор жана киргизүү тартиби”
 • МАМСТ Р ИСО/МЭК 15426-1-2002 “Автоматтык идентификациялоо. Штрих түшүрүп коддоо. Штрих коддун сызыктуу символдорунун верификатору. Шайкештик талаптары”

Терминологические стандарты

МАМСТ 30721-2000/МАМСТ Р 51294.3-99 “Автоматтык идентификациялоо. Штрих түшүрүп коддоо. Терминдер жана аныктамалар”

EN 1556:1998 Bar coding – Terminology (Штрих түшүрүп коддоо – Терминология)