Идентификация

identify
 

GS1 тутумунун базалык деңгээли – бул идентификация. Идентификациялык ачкычтар маалыматтар базасында сакталган объекттер жөнүндө маалыматка жетүү мүмкүндүгү үчүн эл аралык уникалдуу идентификаторлорду түшүндүрөт.

GS1 идентификациялык номерлери бизнес-процессти же коммерциялык операцияларды башынан аягына чейин ишенимдүү идентификациялоону камсыздайт. GS1 тутуму үчүн идентификациялык ачкычтардын артыкчылыгы алар товарлардын физикалык агымын бул товарлар жөнүндө маалыматтардын санариптик агымы менен байланыштырганында турат.

Ар кандай ачкычтар продукция, жайгашкан орун, активдер, документтер жана уюмдар сыяктуу ар кандай объекттерди идентификациялоо үчүн пайдаланылат. Мисалы, продукттарды идентификациялоо үчүн Соода предметинин глобалдык номери (GTIN), юридикалык жана жеке жактардын жайгашкан ордун идентификациялоо үчүн – Жайгашкан орундун глобалдык номери (GLN) пайдаланылат.

Идентификациялык ачкычтар жөнүндө кененирээк маалымат