Көзөмөлдөө

Акыркы убакта жеткирүүнүн чекене чынжыры кыйла комплекстүү болуп калды. Ишканалар гана эмес, керектөөчүлөр дагы катышуучу болууда. Сырьенун кабыл алынуусунан тартып акыркы пайдалануучуга чейин бүтүндөй жеткирүү чынжырын көзөмөлдөө зарылчылыгы пайда болду.

Көзөмөлдөө – бул товардын өткөндөгү же учурдагы жайгашкан ордун идентификациялоо, ошондой эле анын чыккан теги тууралуу маалыматка ээ болуу мүмкүнчүлүгү.

Бузулган же кооптуу тамак-аш азыктарын, фармацевтикалык же башка продукцияны дүкөндүн текчелеринен өз убагында алып салуу үчүн, алардын жайгашкан ордун аныктоодо көзөмөлдөө колдонула турганы белгилүү. Айрым учурларда товарды (же товарлардын тобун) ыкчам алмаштыруу адам өмүрлөрүн сактап калышы мүмкүн. Ошондой эле ыкчам алмаштыруу экономикага потенциалдуу терс таасирди кыйла төмөндөтөт жана сатып алуучуларга алар каалаган марканын сапатына жана алардын коопсуздугун камсыздоочу тутумга өзүнүн ишенимин сактап калуусун шарттайт.

Бирок көзөмөлдөө кайра кайтаруулар менен гана чектелбейт. Мисалы, көзөмөлдөө тутумдары экологиялык таза продукттарды өстүрүүнүн ыкмалары, таза тамак-аш азыктары, аллергия пайда кылбаган косметика же курамында кант жок азыктар сыяктуу товардын мүнөздүү маанилүү касиеттеринин болушун же жоктугун ырастай алат. Көзөмөлдөө жасалма продукция менен күрөшүүдө жана соода маркаларын коргоодо курал болуп калат.

Жеткирүү чынжырынын ичинде көзөмөлдөө тутумдарын киргизүү тараптардын бардык катышуучуларынан материалдардын жана продукттардын физикалык агымдарын алар жөнүндө маалыматтын агымдары менен системалуу байланыштырууну талап кылат. Бул жеткирүү чынжырына карата бүтүндөй бир ыкманы талап кылат, ага GS1 тутумунун аркасында алгылыктуу жетишилет.

Көзөмөлдөөнүн бизнес үчүн артыкчылыктары

  • Кооптуу продукцияны рыноктон максаттуу жана натыйжалуу кайра кайтарууну камсыздайт
  • Сатып алуучуларга продукциянын негизги касиеттери жөнүндө кабарлоого шарт түзөт, мисалы, курамында аллергендердин болушу жөнүндө
  • Жасалмалар менен күрөшүүгө көмөктөшөт жана соода маркасынын бүтүндүгүн коргойт
  • Коопсуздук жоболорунда жана стандарттарында маанилүү компонент болуп саналат

GS1 стандарттары соода предметтерин, активдерди, логистикалык бирдиктерди, компанияларды жана жайгашкан орунду глобалдык уникалдуу идентификациялоону камсыздайт. Ошондой эле алар ар кандай маалымат алып жүрүүчүлөрдү пайдалануу менен маалыматтарды автоматтык топтоо үчүн каражаттарды берет жана керектүү маалыматтарды алмашууну каттоо мүмкүнчүлүгүн берет, мындай жол менен соода өнөктөштөрдүн ортосунда көзөмөлдөнүүчү маалыматты макулдашууну камсыздайт.

Көзөмөлдөө боюнча GS1 Глобалдык стандарты иштелип чыккан, ал пайдаланылган технологиялардан көз карандысыз, бүтүндөй чынжырдын айкындуулугун камсыздоо максатында бизнес-процесстерди көзөмөлдөөгө карата талаптардын минималдуу топтомун аныктайт. Ал GS1 башка стандарттарын (штрих коддор, маалыматтарды алып жүрүүчүлөр, маалыматтарды электрондук алмашуу) пайдалануу менен көзөмөлдөө тутумун түзүүнүн жалпы концепциясынын негизин берет.

GS1 сайтынан көзөмөлдө боюнча GS1 Глобалдык стандарты жана тигил же бул чөйрөдөгү колдонмо менен кененирээк таанышууга болот.

Кененирээк