Радио жыштык менен идентификациялоо

Маалыматтардын радио жыштык алып жүрүүчүлөрү – бул штрих коддор эмес, керектүү маалыматтарды сактаган жана электр магниттик толкундар аркылуу аларды окуучу түзүлүшкө берген, кабыл алгыч-бергичтер (антеннага кошулган микрочиптер). Радио жыштык толкундары катуу материалдар аркылуу өтө алгандыктан, кабыл алгыч-бергич жабышкаак пленканын жардамы менен түшүрүлүп же таңгакка же продуктка түздөн-түз куралышы мүмкүн. Бири-бирин түз көрө алган зонада окуучу түзүлүшкө жана кабыл алгыч-бергичке ээ болуунун зарылчылыгы жок.

Продукттун электрондук коду™ (EPC) – бул физикалык объекттерге, жүктөргө, жайгашкан орундарга же бизнес-операцияларга катышкан башка объекттерге ыйгарылуучу, уникалдуу идентификаторлор үчүн синтаксис.

EPC ар кандай формада, анын ичинде радио жыштык (RFID) белгилеринде колдонулуучу бинардык түшүнүктө жана ишканалардын маалымат тутумдарынын ортосунда маалыматтарды алмашуу үчүн текст формасында пайдаланылышы мүмкүн.

EPC маалыматтар форматы EPC радио жыштык белгилеринин маалыматтарынын стандарты (TDS) менен аныкталат, ал EPC кодунда номерлештирүү схемаларын, анын ичинде GS1 идентификациялык ачкычтарын коддоону камсыздайт.

EPC радио жыштык белгисинде коддолгондон кийин, уникалдуу идентификаторлорду окуу үчүн радио толкундар пайдаланылат, бул түз көрүнгөн зонада болбой туруп, 10 метрден алыс аралыкта маалыматтарды алууну шарттайт.

Радио жыштык менен идентификациялоонун мында мүнөздөмөлөрү жеткирүү чынжырынын айкындуулук деңгээлин жана камдыктарды эсепке алуунун тактыгын жогорулатуунун каражаты катары кызмат кылат.

rfid-¼nγ¬